In geval van schade


U kan uw schade online aangeven via onderstaande knop.
Raadpleeg onderaan ook de extra nuttige info die geldt voor bepaalde schadegevallen.

Online aangifte formulier

 

Extra informatie

Arbeidongevallen

Wat is een arbeidsongeval ?

Een arbeidsongeval is een plotse gebeurtenis met een uitwendige oorzaak die een letsel veroorzaakt en die voorvalt tijdens en door het feit van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

  Aangifteformulier steeds zo spoedig mogelijk aan ons kantoor bezorgen samen met het medisch attest van eerste vaststelling en vermelding van eventuele tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

  Belangrijk is de melding van de uitwendige oorzaak en plotse gebeurtenis. Getuigen dienen ook steeds vermeld te worden.

Is een arbeidsongevallenverzekering verplicht ?
Dit is een wettelijk verplichte verzekering waarvan de voorwaarden van tussenkomst wettelijk bepaald zijn. Van zodra U personeel tewerkstelt bent U wettelijk verplicht een dergelijke polis af te sluiten.

Is er tussenkomst van de Mutualiteit bij een arbeidsongeval ?
Neen, bij arbeidsongevallen is er geen tussenkomst van de Mutualiteit. De kosten worden rechtstreeks vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar op basis van de wettelijke barema’s.

  Bezorg steeds alle originele onkostennota’s aan uw makelaar !

Auto

Welke zijn de regelingsmogelijkheden ?

 • Aanrijdingsformulier
  Het Europees Aanrijdingsformulier (EAF) is een document die zich uitstekend leent voor standaard autoschades. Na het invullen dienen beide partijen elk een exemplaar in bij hun verzekering. Meer informatie hierover vindt U in het document Europees Aanrijdingsformulier
 • Regeling onder partijen
  Wanneer de partijen verkiezen een regeling buiten verzekering te doen, dan kan dit gebeuren met een schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken partijen.
 • Vaststelling door de politie
  Voor schades met betwisting tussen partijen of wanneer U onzekerheid heeft over de goede wil van de tegenpartij kan U verkiezen de politie erbij te halen. Deze aangifte kan leiden tot langere duur tot regeling. Immers dient het strafdossier opgevraagd te worden vooraleer een standpunt kan worden ingenomen.

  Een handige tegenpartij kan “misbruik“ maken van het formulier. Zodra U twijfelt, belt U best in op ons noodnummer 0478/73.10.19.

  verlaat de plaats van het ongeval niet zonder zekerheid dat de tegenpartij zal vergoeden. Eventueel kan het Europees Aanrijdingsformulier gebruikt worden als voorlopig onderpand.

  Na het invullen van het formulier mag niets meer veranderd worden op de individuele formulieren !

Hoe wordt U dossier behandeld ?

 • Expertise van het beschadigde voertuig bij uw hersteller.
  Van zodra de omstandigheden van het ongeval en de gegevens van de hersteller gekend zijn kunnen wij een expert gelasten.
 • Na expertise mag het voertuig hersteld worden.

  U bent niet verplicht te herstellen bij een ongeval in recht met een gekende aansprakelijke tegenpartij. De schadevergoeding (hoofdsom+niet-aftrekbare BTW) kan als waardevermindering behouden worden of gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe wagen

BA familiale

Waarvoor komt een polis BA familiale tussen ?

 • Komt tussen bij schade aan derden, ook door kinderen en huisdieren
 • Schade veroorzaakt door motorvoertuigen is steeds uitgesloten in de BA familiale
 • De waarborg ¨rechtsbijstand¨ in uw polis BA familiale recupereert schade die U oploopt door de ¨fout¨ van derden (bv. als voetganger, fietser, inzittende motorvoertuig).

BA uitbating

Wat dekt een polis BA uitbating ?

 • Schade aan derden veroorzaakt door het uitvoeren van uw beroepsactiviteiten
 • De waarborg “rechtsbijstand” in uw polis BA uitbating zorgt voor de verdediging van uw belangen indien U in het kader van uw beroepsactiviteit schade oploopt door de fout van derden.

  Graag onmiddellijke aangifte en bewaring van de beschadigde stukken voor eventuele expertise

Bijstand

Wat doen als U bijstand nodig hebt ?

 • Neem steeds contact op met het noodnummer van de bijstandsmaatschappij. Uw dossier kan dan onmiddellijk opgestart en opgevolgd worden.
 • Bewaar steeds alle originele onkostennota’s en bewijsstukken teneinde deze voor te leggen aan de betrokken bijstandsmaatschappij

Brandverzekering

Wat doen bij brandschade ?

 • Bij zware brand- of waterschade dient U ons onmiddellijk op de hoogte te brengen. Neem steeds foto’s teneinde de schade te kunnen bewijzen.
 • Bij electrische schade is het belangrijk ons zo snel mogelijk een gedetailleerd schadebestek (zie documenten) te bezorgen met vermelding van alle nuttige gegevens over het beschadigde toestel.

  Indien gewenst komen wij steeds ter plaatse om u bij te staan (nemen van foto’s, geven van advies,…). Bewaar steeds alle stavingsstukken.

Hospitalisatie

Waarvoor komt een hospitalisatieverzekering tussen ?

 • Voorziet in de terugbetaling van de hospitalisatiekosten NA tussenkomst van de mutualiteit
 • Tussenkomst op basis van de originele ziekenhuisfacturen, verschilstaten van de Mutualiteit, apothekersnota’s, …
 • Mogelijkheid tot onderschrijving van bijkomende waarborgen (bv. zware ziekten)

Machinebreuk

Wat is een machinebreukverzekering ?

 • De verzekering verleent dekking voor onvoorziene en plotselinge schade aan de verzekerde machines: - tijdens de werking of stilstand; - tijdens het demonteren, het verplaatsen en het opnieuw monteren, nodig voor het onderhoud. De schade kan worden veroorzaakt door: - menselijke factoren zoals onhandigheid of kwaadwilligheid van personeelsleden of van derden; - technische factoren zoals fout of gebrek in het materiaal, de constructie of de montage, inwerking van elektriciteit; - externe factoren zoals val, stoot, aanrijding, trillingen, ontregelen, slecht uitlijnen, wind, storm, vorst, kruien van ijs.

  dringende aangifte gewenst en onmiddellijk herstel is toegelaten mits behouden van de beschadigde stukken en foto’s

Rechtsbijstand

Wat voorziet een polis rechtsbijstand ?

 • Dagvaardingen t.g.v. (zware) verkeersovertredingen komen in aanmerking voor tussenkomst van uw rechtsbijstand auto.
 • Kwetsuren van inzittenden kunnen tevens opgevolgd worden door de rechtsbijstandsverzekeraar teneinde de door U geleden schade te recupereren bij een aansprakelijke tegenpartij.
 • Schadedossiers waar betwisting bestaat omtrent de aansprakelijkheid worden verder afgehandeld door de rechtsbijstandsverzekeraar
 • Schadedossiers met buitenlandse tegenpartijen - ook voor stoffelijke schade - worden behandeld door de rechtsbijstandsverzekeraar
U bevindt zich hier: Home Schade